Zenobiusz ,ostrzega.!!!

"Niosący światło" nadchodzi.Rozejrzyj się w mroku.

O szatanie i jego taktyce

Posted by zenobiusz w dniu 3 września 2011


http://www.walkaduchowa.fora.pl/zagrozenia-duchowe,27/o-szatanie-i-jego-taktyce,49.html

http://www.piotrnatanek.pl/ostatnie-dyskusje/43-strony-www-godne-polecenia-dodajce-skrzyde/1350-httpwww-ciekawe

Szatan zazdrościł tej szczególnej więzi, która łączyła Boga z człowiekiem. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy opis tego, co nastąpiło, gdy szatan ukazał się Ewie w ogrodzie Eden pod postacią węża.

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On rzekł do niewiasty: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie za wszystkich drzew tego ogrodu?”. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.” (Rdz 3,1-5)

Rezultatem poddania się pokusie było zerwanie tej szczególnej więzi między Bogiem a człowiekiem.

Po upadku

Po wydarzeniach w Edenie rozpoczyna się jakby wielka wojna między Bogiem a szatanem, w której stawką jest człowiek. Bóg próbuje odbudować więź miedzy nim a człowiekiem, zaś szatan próbuje odciągnąć człowieka od Boga. Co więcej, Biblia mówi, że niewierzący człowiek jest zaślepiony duchowo przez szatana, aby nie mógł odnaleźć drogi do Chrystusa:

„A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysł zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.” (2 Kor 4,3-4)

W tym fragmencie, Listu do Koryntian, św. Paweł nazywa szatana: „bogiem tego świata”. W Ewangelii Łukaszowej znajdujemy fragment: „I rzekł diabeł do niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę” (Łk 4, 6). Zaś w Ewangelii według św. Jana, jest napisane: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” (J 14,30). Fragment ten dowodzi tego, że szatan wraz ze swoimi sługami, zostanie osądzony i skazany przez Boga. Szatan jest istotą, która zrobi wszystko, aby odciągnąć człowieka od prawdy, jaką jest Jezus Chrystus. W Biblii znajdujemy wiele innych tytułów opisujących charakter i metody działania szatana. Należą do nich między innymi:

Diabeł – „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był ona zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (J 8,44) – Tak Biblia nazywa złego ducha, zbuntowane przeciwko Bogu stworzenie, będące źródłem zła „władcę tego świata” (J 14,30), którego władzę Chrystus zwyciężył, jakkolwiek skutki jej są odczuwalne do dzisiaj. Greckie słowo diablosoznacza: zwodziciela, oszczercę, oskarżyciela. Można wywnioskować z tego, że fałszywie oskarża, zwodzi człowieka aby odciągnąć go od Boga. Jest gotowy obiecać wszystko, aby osiągnąć swój cel. Popularne powiedzenie, że „diabeł mnie do tego zmusił” jest tylko wymówką. Zrobiłem to, ponieważ sam wybrałem swoją grzeszną naturę.

Szatan – „A wszystkim tłumy pełne były podziwu i mówiły: „Czy nie jest to Syn Dawida?”. Lecz faryzeusze słysząc to, mówili: „On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże ostoi się jego królestwo.” (Mt 12, 23-26) – Jest to słowo hebrajskie, oznacza: przeciwnika, wroga. W Biblii występuje jako duch nieposłuszny Bogu, przeciwnik Boga i Jego planów, uwodziciel ludzi i jednocześnie ich oskarżyciel (zwłaszcza grzeszników przed Bogiem), prześladowca ludzi wiernych Bogu, „książę tego świata” czyli tej sfery rzeczywistej, doczesnej, która pozostaje z dala od Boga, wreszcie jako Antychryst, czyli przeciwnik Jezusa Chrystusa i Jego dzieła.
McCandlish Phillips, w jednej ze swoich książek, stwierdza: „Szatan jest żywym stworzeniem. Nie jest stworzeniem cielesnym. Jest istota duchowa, ale to nie czyni go ani trochę mniej realnym. Fakt, że jest niewidzialny i potężny, pomaga mu bardzo w realizacji jego planów. Idea, że szatan jest określeniem uogólnionego wpływu zła – a nie imieniem konkretnej, żywej osoby – jest całkowicie niebiblijna (…). Im mniej wiesz o szatanie, tym bardziej się to mu podoba. Twoja niewiedza co do jego taktyki daje mu określoną korzyść, ale on wolałby, żebyś nawet nie uznawał jego istnienia”.

Kusiciel – „Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem” (Mt 4,3) – Fragment ten opisuje sposób działania wroga. Nie wystarczy mu oskarżanie człowieka przed Bogiem, lecz prowadzi ich do grzechu, gdyż sam jest grzesznikiem. Z tego powodu nazywany jest kusicielem. Obiecuje ludziom władzę równą władzy Boga, mądrość, dobra doczesne.

Ojciec kłamstwa – „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był ona zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (J 8, 44) – Fragment ten opisuje jedną z wielu taktyk. Szatan musi kłamać, aby zrealizować swoje plany. Nie jest on tylko kłamcą, jest ojcem kłamstwa. Nienawidzi prawdy, którą jest Jezus Chrystus, nienawidzi jedynej, prawdziwej drogi zbawienia, którą jest krzyż. Nienawidzi tego, co Bóg kocha, kocha to czego Bóg nienawidzi.

Władca śmierci – „Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hbr 2,14) – Wróg posiada władzę nad śmiercią ponieważ może oskarżać grzesznych ludzi. Gdy Syn wkracza w ludzkość i staje przed wrogiem posiadając ludzką sprawiedliwość, której ten nie może o nic oskarżyć, wróg zostaje zniszczony, a człowiek wyzwolony.

Zły – „Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego”. (1 J 2,13) – Wszystkie teksty biblijne wzięte razem prezentują obraz wroga jako największego złoczyńcy. Z tego powodu otrzymuje ten tytuł.

Władca tego świata – „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie”. (J 14,30). Ponieważ świat ten, według Biblii, to ludzkość przeciwstawiająca się Bogu, wróg, jako inspirator tego sprzeciwu, otrzymuje ten tytuł – także dlatego, że jego siła i potęga działają w obecnym świecie. Podobnie w Drugim Liście do Koryntian wróg nazwany jest nawet „bogiem tego świata”. Te dwa tytuły powinny dać nam pewne pojęcie co do olbrzymiego zakresu mocy szatana i jego aktywności na ziemi.

Strategia szatana

Jednym z zamiarów szatana jest przekonanie świata o tym, że nie istnieje. Denis de Rougemont dokonuje następującej obserwacji:

„Szatan ukrywa się pod swoimi obrazami. Przybiera groteskowy wygląd, który czyni go nieszkodliwym w oczach ludzi wykształconych. Jeżeli bowiem diabeł jest po prostu czerwonym demonem uzbrojonym w duże widły lub faunem z kozimi rogami i długim ogonem, jak występuje w popularnych legendach, kto zadawałby sobie trud wierzenia w niego – czy choćby deklarowania, że w niego nie wierzy? (…) Wprost niewiarygodne wydaje się nie tyle istnienie diabła czy aniołów, lecz raczej łatwowierność sceptyków, którzy padają ofiarą niezwykle zaawansowanego rozumowania: „to facet z czerwonymi rogami i długim ogonem. dlatego me wierzę w diabła”. I w ten sposób szatan ma ich dokładnie tam, gdzie chce ich mieć.

W książce „The Screwtape Letters”*, opartym na fikcji dziele znanego chrześcijańskiego myśliciela C.S. Lewisa, doświadczony demon udziela swojemu uczniowi następujących pouczeń:

„Powinieneś mnie zapytać, czy istotne jest utrzymywanie pacjenta w ignorancji co do twojego istnienia (…). Naszą zasadą w tej chwili jest ukrywanie się. Oczywiście, nie zawsze tak było. W rzeczywistości stoimy przed okrutnym dylematem. Gdy ludzie nie wierzą w nasze istnienie, tracimy wszystkie korzystne rezultaty bezpośredniego terroryzmu i nie możemy posługiwać się magią. Z drugiej strony, gdy wierzą w nas, nie możemy uczynić ich materialistami i sceptykami (…). Pomoże ci fakt, że „diabły” we współczesnej wyobraźni to postacie głównie komiczne. Jeżeli w umyśle człowieka pojawi się choćby najsłabsze podejrzenie co do twego istnienia, zasugeruj mu obraz czegoś w czerwonym trykocie i przekonaj, że ponieważ nie może wierzyć w to (…), dlatego nie może wierzyć w ciebie.”

Szatan będzie wykorzystywał wszelkie możliwe metody, by powstrzymać ludzi przed przyjściem do Chrystusa. Jeżeli ktoś zrobił w tym życiu wiele złych rzeczy i czuje się z tego powodu winny, szatan będzie próbował przekonać go, że nie jest wystarczająco dobry przed Bogiem i że Bóg nigdy go nie zaakceptuje. Wielu ludzi nie przychodzi do Boga, ponieważ nie sądzą, by Bóg mógł im wybaczyć.

Biblia uczy, że każdy może przyjść do Chrystusa, niezależnie od tego, co uczynił i otrzymać przebaczenie. W Piśmie czytamy: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zmęczeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28 ). Jezus powiedział także: „Wszystko co Mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę (J 6,37). Biblia naucza, że przebaczenie mogą otrzymać wszyscy, którzy przyjdą do Chrystusa, niezależnie od tego, co uczynili.

Są też inni ludzie zwodzeni przez szatana, którzy jednak mają przeciwny problem. Człowiek taki nie uważa się za zbyt złego, by przyjść do Boga, lecz sądzi, że jest tak dobry, że Boga nie potrzebuje. Ponieważ nigdy nie zrobił w życiu nic, co uważa za bardzo złe, nie czuje potrzeby Zbawiciela. Człowiek ten jest gotów stanąć przed Bogiem w oparciu o swoje zasługi, dobre uczynki, których dokonał w swym życiu, przekonany, że Bóg z pewnością zaakceptuje go. Pismo jednak mówi: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (Rz 3, 23) oraz: „Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 6,23).

Przeznaczenie szatana

Szatan żyje jakby w pożyczonym czasie. Bóg obiecał w swoim Słowie, że szatan i jego aniołowie otrzymają wieczną karę za zbrodnie, które popełnili przeciwko Bogu i człowiekowi:

„A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.” (Ap 20,10)

„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” (Mt 25,41)

Szatan zostanie usunięty raz na zawsze sprzed obecności Boga i nie będzie mógł już nigdy szkodzić nikomu. Jego wieczne oddzielenie od Boga i kara będą sprawiedliwym końcem jego niechlubnej kariery jako księcia ciemności. Czy szatan może być zbawiony? NIE. Jest to niemożliwe z samej natury dokonanego przez niego wyboru. To nie brak Miłosierdzia, lecz nieodwołalny charakter decyzji dobrowolnego odrzucenia Boga uniemożliwia diabłu zbawienie. Jest to podobne do nieodwołalnej decyzji człowieka po śmierci. W rzeczywistości duchowej owe ostateczne wybory uniemożliwiają wykazanie skruchy.

Jaka powinna być nasza postawa wobec szatana?

Pismo wzywa nas do właściwej postawy wobec szatana, abyśmy mogli skutecznie odpierać jego ataki. Powinniśmy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami biblijnymi:

1. Bądź świadomy jego istnienia

Pismo naucza, że szatan istnieje oraz, że próbuje ukryć ten fakt przed światem: „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według dzieł swoich.” (2 Kor 11,14-15). Stwierdziliśmy już wcześniej, że jednym z podstępów szatana jest prowadzenie ludzi do przekonania, że jest on tylko symbolem zła. Chciałby, by ludzie widzieli go jako „anioła światłości” czy choćby nawet śmiesznego, małego człowieczka w czerwonym stroju z widiami, a nie jako niebezpiecznego, złego, choć ostatecznie przegranego wroga Boga i ludzkości.

2. Znaj jego motywy

Począwszy od pierwszej chwili buntu aż do swego ostatecznego zniszczenia szatan zawsze chce być jak Najwyższy. Chce uwielbienia, chce posłuszeństwa. Chce służby ludzi, którzy powinni służyć Bogu. Chce, by ludzie wierzyli, że to on jest dobry, a Bóg jest zły. Uwielbienie, którego pragnie, nie jest jednak rozsądnym uwielbieniem Boga, którego człowiek zna i nad którym poważnie się zastanowił.

Jego oszustwo polega na tym, że ludzie oddają mu cześć i służą mu, nie uświadamiając sobie nawet, co robią. On chce przygotować świat na swoje panowanie przez antychrysta, bezpośrednio przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
Lewis Sperry Chafer dokonuje następującej ważnej obserwacji:

„Nawet upadła ludzkość nie uznałaby od razu szatana za przedmiot kultu. Społeczeństwo musi być doprowadzone do stanu w którym szatan będzie mógł być przyjęty jako najwyższy władca, jak dokona się to w osobie pierwszej bestii z trzynastego rozdziału Apokalipsy. Przygotowanie to dokonuje się przez coraz większy brak szacunku do Boga i jego praw. Dlatego niezbędne jest, by szatan ukrywał swoją osobę i cele przed ludźmi, nad którymi ma władzę i którym udziela swojej mocy. Z tego powodu ta część ludzkości najmniej wierzy w jego realne istnienie i z ignorancją odrzuca swego prawdziwego przywódcę jako postać mityczną. Tam, gdzie oddaje mu się cześć, robi się to przez jakiegoś bożka lub medium lub przez jego własne uosobienie Boga Jahwe; tam, gdzie panuje, czym to przez głos króla lub głos ludu. Przerażające lekceważenie Boga w dzisiejszym świecie jest niezawodnym przygotowaniem na nadchodzące bezpośrednie objawienie się szatana, zapowiedziane w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela, Drugim Liście do Tesaloniczan drugim rozdziale i trzynastym rozdziale Apokalipsy.”

3. Znaj jego metody

Pismo mówi nam, żebyśmy strzegli się podstępów szatana, gdyż jego pragnieniem jest zniszczenie wierzącego:

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć!” (1 P 5,8 )

Jedną z jego metod jest zwodzenie wierzących. Począwszy od dnia, w którym zwiódł Ewę w ogrodzie Eden aż do czasów dzisiejszych, szatan jest kłamcą. W Piśmie czytamy:

„Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości i prawdy, aby dostąpić zbawienia.” (2 Tes 2,9-10)

„I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.” (Ap 12,9)

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójca i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (J 8,44)

Jego oszustwa posiadają różne formy. Jednym z jego ulubionych podstępów jest próba doprowadzenia do tego, by człowiek był zadowolony bez Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś nie czuje potrzeby Boga, nie zwróci się do Niego. Dlatego szatan próbuje sprawić, by ludzie odczuwali wystarczającą satysfakcję, by nie zwrócić się do Chrystusa.

W wielu przypadkach alkoholik ze slamsów jest o wiele bliższy przyjściu do Chrystusa niż bogaty biznesmen, który uważa, że ma wszystko, czego pragnie. My często sądzimy, że alkoholik jest dokładnie tam, gdzie chce go mieć szatan. Niekoniecznie musi tak być. Alkoholik wie, że posiada potrzebę, wie, że ma pewien problem i dlatego bardziej prawdopodobne jest, że będzie szukał pomocy. Bogaty biznesmen często czuje się zadowolony, dlatego nie będzie szukał pomocy. To subtelne oszustwo jest jednym z ulubionych podstępów diabła.

Innym podstępem używanym przez szatana jest fałszerstwo. Cokolwiek Bóg uczynił w ciągu historii, szatan próbuje sfałszować. Głównym fałszerstwem jest religia. Szatan jest zadowolony, gdy ludzie są religijni, gdy chodzą do kościoła, gdy uważają że wszystko jest w porządku między nimi a Bogiem, podczas gdy w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie.
Jeżeli człowiek wierzy w jakąś religię, nie przyjmując Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, jest zgubiony pomimo tego, że uważa, że między nim a Bogiem wszystko jest w porządku. Człowiek religijny, ufający własnym uczynkom, może być przykładem oszustwa szatana, gdyż Bóg powiedział nam, że musimy pójść drogą krzyża, śmierci Jezusa za nasze grzechy, aby nawiązać właściwą więź z Nim.

Musimy również uznać, że bez Chrystusa nie możemy znać Boga. Szatan chce, aby ludzie wierzyli, że jest inaczej. Chrześcijanie są oskarżani o „ciasnotę poglądów”, gdy mówią, że Jezus jest jedyną drogą przez którą możemy dojść do Boga. Biblia mówi nam, co Bóg myśli o tych, którzy próbują odrzucić potrzebę śmierci Chrystusa na krzyżu.

Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w iśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”, lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. (Mt 16,21-23)

Pan uznawał ostry kontrast między Bożymi drogami a drogami upadłego człowieka, które nawet utożsamił z drogami szatana. Szatan nie może ufać mocy Bożej, ponieważ odrzucił Boga. Upadły człowiek również odrzucił Boga i może zwrócić się do niego tylko przez pośrednictwo ofiary Jezusa Chrystusa.

Upadły człowiek, często z aprobatą i pomocą szatana, stworzył wiele różnorodnych kultów jako sposoby uzyskania łaski Boga bez podporządkowywania się Jemu. Przykładem są tu tak prężnie działające w ostatnich czasach sekty. Szatan jest zawsze zadowolony, gdy ludzie ufają swojej religijności zamiast Jezusowi Chrystusowi.

4. Znaj jego ograniczenia

Szatan, wielki zwodziciel, czasami próbuje oszukać ludzi, by myśleli, że jest potężniejszy, niż jest w rzeczywistości. Jednym z błędnych przekonań, które posiadają ludzie na temat szatana, jest idea, że jest on podobny do Boga. Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy!

Bóg jest nieskończony, natomiast szatan jest skończony i ograniczony. Bóg może być obecny wszędzie w tej samej chwili – szatan nie może. Bóg wie wszystko, może czytać nawet nasze myśli – szatan nie może. Bóg jest wszechpotężny – szatan nie. Bóg może zrobić wszystko – szatan nie może. Szatan chciałby jednak, by ludzie uważali, że posiada te możliwości. Niestety, jest wielu wierzących, którzy widzą szatana we wszystkim przypisują mu „zasługi”, których nie posiada.
Basil Jackson zauważa:

„Uważam, że dzisiaj widzimy bardzo niezdrowe zainteresowanie demonologią, prowadzące do tego, że wielu naszych ewangelicznych przyjaciół stało się w rezultacie „demonofiliakami” w wyniku swej fascynacji okultyzmem. Mają skłonność widzieć demona pod każdym drzewem. Dość powszechne jest więc dzisiaj, że słyszymy o demonach tytoniu, alkoholu, astmy i wszelkiego możliwego stanu. W związku z tym trzeba zauważyć, że dotychczas większość przypadków opętania przez demona, znanych ze służby uzdrowienia, ma charakter umysłowy. Stanowi to znamienny kontrast wobec jedynych pewnych przypadków diagnozy opętania przez demona, które posiadamy w ewangeliach. Przynajmniej połowa spośród tych opętanych miała problemy fizyczne, nie trudności natury psychiatrycznej.”

Pismo mówi nam: „Wy dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. (1 J 4,4).

Powinniśmy uświadomić sobie, że szatan nie jest wszechpotężny. Został pokonany przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Moc grzechu nad nami została złamana. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć jego mocy, ale nie musimy się jej bać. Moc Boga jest większa, ale szatan, wielki zwodziciel, chciałby, żebyśmy w to wątpili Dlatego musimy pamiętać o ograniczeniach szatana i nieograniczonej mocy Boga

Powinniśmy uświadomić sobie, że szatan nie jest wszechpotężny. Został pokonany przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Moc grzechu nad nami została złamana. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć jego mocy, ale nie musimy się jej bać. Moc Boga jest większa, ale szatan, wielki zwodziciel, chciałby, żebyśmy w to wątpili Dlatego musimy pamiętać o ograniczeniach szatana i nieograniczonej mocy Boga.

Biblia mówi, że Chrystus przyszedł na ten świat, aby zniszczyć dzieła diabła: „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8 ). To zostało już dokonane. Zwycięstwo zostało odniesione. Szatan został pokonany. To jest prawda o której mówi nam Biblia! Nie musimy się bać, bo Jezus odkupił nas i w nim mamy dostęp do Ojca.

(źródło: http://www.swz.yoyo.pl/index.php?id=9

—–
*”The Screwtape Letters” – „Listy starego diabła do młodego”. POLECAM! Smile

Czytaj dalej ,linki na górze…..

Reklamy

Komentarze 4 to “O szatanie i jego taktyce”

  1. Nicram said

    „Tam, gdzie oddaje mu się cześć, robi się to przez jakiegoś bożka lub medium lub przez jego własne uosobienie Boga Jahwe”

    W jaki sposób szatan może uosabiać Boga Jahwe? Chętnie bym poznał jakiś przykład.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: